Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost PURE LIFE s.r.o., se sídlem Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53561074, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 152393/B („PURE LIFE“), prohlašuje, že veškeré jí poskytnuté osobní údaje považuje za přísně důvěrné a nakládá s nimi výhradně v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), a s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“). Povinnosti vyplývající z odkazu na ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, především uvedené slovy „ve smyslu“, „v souladu“, „podle“ apod., se vykládají v souladu s ustanoveními Nařízení stanovujícími povinnosti svou povahou nejbližší povinnostem dle Zákona o ochraně osobních údajů.

 

Bezpečí osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Tento dokument slouží jako informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštíví-li subjekt osobních údajů webové stránky www.avitadoplnkystravy.cz nebo využije-li našich on-line služeb (e-shop).

 

  1. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

1.1 Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Avita provozovaného na webové stránce www.avita.sk bere kupující na vědomí, v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zpracování svých osobních údajů za zde uvedených podmínek.

1.2 Kupující bere na vědomí, že PURE LIFE s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

1.3 Poskytnuté osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, jeli to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, nebo pokud s tím kupující předem vyslovil souhlas. V rámci vyřízení objednávky obdrží vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení objednávky. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením objednávky kupujícího.

 

Doba uchovávání

 

1.4 Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace objednávky, a dále po dobu, po kterou je PURE LIFE s.r.o. povinna, jakožto správce uchovávat údaje

podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních odůvodněných případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

1.5 Pokud zpracováváme osobní údaje, má subjekt údajů vždy právo: i) požádat o informace a

přístup ke všem osobním údajům, které o něj uchováváme; ii) požádat o opravu nesprávných osobních údajů, které uchováváme; iii) vznést námitky proti určitým způsobům zpracování osobních údajů, které vykonáváme (včetně práva na zrušení odběru přímých marketingových informací); iv) požádat o výmaz osobních údajů, které o něm uchováváme; v) na omezení zpracování; vi) požádat o kopii osobních údajů v strojově přiměřeném a běžně používaném formátu (nebo požádat o přenesení svých osobních údajů v takovém formátu k externímu

poskytovateli služeb); a vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

1.6. Výše uvedená práva lze uplatnit žádostí na info@avitadoplnkystravy.cz a odpovíme do třiceti

(30) dnů. Před poskytnutím kopie vašich osobních údajů můžeme požadovat ověření vaší totožnosti.

  1. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

2.1 Na stránce www.avitadoplnkystravy.cz jsou použity cookies. Používáním této stránky souhlasí její návštěvník s používáním cookies v souladu s těmito zásadami používání cookies. Pokud s používáním cookies jejich návštěvník nesouhlasí, může je zakázat podle pokynů uvedených v

těchto zásadách používání cookies.

2.2 Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě stránky stahují do počítače anebo mobilního zařízení návštěvníka stránek. Cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na původní webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která cookies rozpozná. Cookies mají praktické využití, protože umožňují rozpoznat zařízení

uživatele.

2.3 Další informace o cookies včetně informací o tom, jaké cookies byly uloženy na vašem zařízení a jak se spravují a odstraňují, naleznete na stránce www.allaboutcookies.org.

2.4 Na stránce www.avitadoplnkystravy.cz jsou použity následující cookies: (a) Esenciální cookies. Jde o cookies, které jsou zapotřebí k provozu stránek. Zahrnují například cookies, které návštěvníkovi umožňují přihlásit se do zabezpečených částí stránek. Tyto cookies neshromažďují informace o konkrétní osobě, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké webové stránky jste na internetu navštěvovali. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

  • (b) Analytické cookies.Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají stránky. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým fungují stránky, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat konkrétní osobu. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a slouží pouze ke zlepšování fungování stránek.
  • (c) Funkční cookies.Tyto cookies slouží k rozpoznání konkrétní osoby při návratu na stránky. Umožňují nám přizpůsobit obsah, který se návštěvníkovi zobrazuje, a zapamatovat si jeho preference (například výběr jazyka nebo regionu). Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat konkrétní osobu. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní a slouží pouze ke zlepšování fungování stránek.

 

2.5 Cookies lze zakázat aktivováním nastavení v prohlížeči, které umožňuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však návštěvník stránky použije nastavení prohlížeče

tak, že vypne všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se mu podařit získat přístup na stránky avitainternational.cznebo do některých jejích částí.

  • (a) Zakázáním cookies či kategorie cookies se cookies z prohlížeče neodstraní. Cookies je nutno odstranit v prohlížeči.
  • (b) Nastavení cookies lze změnit použitím nabídku „Možnosti“ nebo „Předvolby“ v prohlížeči, případně jinak dle informací obsažených „Nápovědě“ v prohlížeče.
  • (c) Více o nastavení cookies v prohlížeči, lze nalézt pod odkazy níže:

 

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
iOS

  • (d) Pokud byly deaktivovány některé analytické cookies, můžeme stále využívat informace shromážděné prostřednictvím těchto cookies před jejich deaktivací, nebudeme však deaktivované cookies používat ke shromažďování žádných dalších informací. Všechny cookies kromě nezbytně nutných cookies zaniknou po dvou (2) letech.

 

  1. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

3.1 PURE LIFE s.r.o. může zpracovávat e-mailové adresy poskytnuté ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (např. formou

informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že takové zasílání nebylo odmítnuto.

3.2 Pokud byl udělen souhlas se zasíláním obchodních sdělení zaškrtnutím příslušného políčka, bude PURE LIFE s.r.o. zpracovávat e-mailovou adresu po dobu uděleného souhlasu za účelem nabízení nových produktů týkajících se obdobných výrobků nebo služeb již poskytnutých. Souhlas je poskytován do odvolání.

3.3 Na základě poskytnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, vzniká vždy subjektu údajů právo: i) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě; ii) požádat o informace a přístup ke všem osobním údajům, které o

 

subjektu údajů uchováváme; iii) požádat o opravu nesprávných osobních údajů, které o subjektu údajů uchováváme; iv) vznést námitky proti určitým způsobům zpracování osobních údajů, které vykonáváme (včetně práva na zrušení odběru přímých marketingových informací); v) požádat o výmaz osobních údajů, které o subjektu údajů uchováváme; vi) na omezení zpracování; vii) požádat o kopii osobních údajů v strojově přiměřeném a běžně používaném formátu (nebo požádat o přenesení vašich osobních údajů v takovém formátu k externímu poskytovateli služeb); a viii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

  1. KONTAKT:

PURE LIFE s.r.o.
Krajná 29
821 04 Bratislava, Slovensko
IČO: 53561074
Mobil: +421 917 606 554
info@avitadoplnkystravy.cz