Obchodní podmínky

  

OBCHODNÍ PODMÍNKY PURE LIFE s.r.o.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 1. Tyto obchodní podmínky („OP“) společnosti PURE LIFE s. r. o., se sídlem Krajná 29, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53561074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 152393/B („prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvyuzavíranémeziprodávajícíma jinou osobou („kupující“) („kupní smlouva“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod prodávajícího je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.avitadoplnkystravy.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní této webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

 1. Ve smyslu těchto OP může být kupujícím:
  • každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná („spotřebitel“); nebo
  • právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání („podnikatel“).
  1. Ustanovení odchylná od těchto OP je možné individuálně dohodnout při uzavírání kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
  2. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, což kupující svým souhlasným prohlášením ve webovém rozhraní obchodu potvrzuje. Kupní smlouva a  OP  jsou  vyhotoveny  v  českém
  3. Znění OP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto  ustanovením  nejsou  dotčena  práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

 

 1. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 1. Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. K realizaci nákupu je v takovém případě nezbytné vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře a při každém jednotlivém nákupu potvrdit souhlas s těmito OP a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v dokumentu Ochrana osobních údajů.Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen v odůvodnitelných případech uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno  ustanovení  článku  15  těchto  OP.  Tímto  ustanovením  není  omezena  možnost  prodávajícího  uzavřít  kupní  smlouvu  za  individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  balením  a  dodáním  zboží, včetně způsobů  doručení  zboží.  Informace  o  nákladech  spojených  s  balením  a  dodáním  zboží  uvedené  ve  webovém  rozhraní  obchodu  platí  pouze  v  případech,  kdy  je  zboží  doručováno   v rámci území České    Doručování  mimo  Českou  republiku  může  být  realizováno  pouze  na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.
 5. Pro objednání zboží vyplní/potvrdí kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží kupující vloží do virtuálního nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
  • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  • nákladech spojených s dodáním zboží; a
  • těchto OP a podmínkách pro zpracování osobních údajů uvedených v dokumentu Ochrana osobních údajů (dále společně „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu umožňuje webové rozhraní obchodu  kupujícímu  zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem  na  možnost  kupujícího  zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 2. Kupující je před  odesláním  objednávky  rovněž  seznámen  s  konečnou  cenou  nákupu,  která  zahrnuje  součet  cen  za  vybrané  zboží  umístěné  v  košíku  včetně  všech  souvisejících  služeb,  daní  či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
 3. Objednávku, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „[Závazně objednat s povinností platby]“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou  poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky  (množství  zboží,  výše  kupní  ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před uzavřením kupní smlouvy o  dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 2. Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat  svůj  návrh  na  uzavření kupní smlouvy, bez  jakýchkoli  sankcí  až  do  okamžiku  akceptace  návrhu  na  uzavření  kupní smlouvy.
 3. Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito OP, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.
 1. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu či    V  případě,  že  do  tří  (3)  pracovních  dnů  nedojde  k  akceptaci  příslušné  objednávky  zboží  ze  strany  prodávajícího,  platí,  že  kupující   využil   svého práva objednávku nepřijmout.
 2. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata neboje přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných dluhů vůči prodávajícímu.
 3. Prodávající si vyhrazuje  právo  ve  výjimečných  případech  objednané  zboží  kupujícímu  nedodat,  a  to  zejména  v  případě,  že  webové  rozhraní  obchodu  uvádělo  omylem  zjevně  chybné  či  nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li  zboží vyprodáno  a  trvale  u  dodavatele  nedostupné.  Prodávající  se  zavazuje   v   takovýchto   případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě  kupní  smlouvy,  a  to  stejným  způsobem,  jakým je prodávající od kupujícího přijal.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito OP  a prohlašuje,  že  měl  možnost  se  s  těmito OP seznámit před  jejím  uzavřením.  Tyto  OP  jsou  kupujícímu  kdykoli  dostupné  na  webové  stránce a jsou též kupujícímu zasílány v příloze  e-mailu  současně  s  potvrzením  přijetí  (akceptace)  objednávky dle článku 3.13 těchto
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám.

 

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY 
 1. Kupující je oprávněn v průběhu tvorby objednávky (na vyzvání v rámci nákupního procesu na  webových stránkách) zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech či slevové kódy poskytnuté prodávajícím.  Nestanoví-li  prodávající  výslovně  jinak,  dárkové  poukazy  ani  slevové  kódy není možné uplatnit opakovaně a současně je nelze vzáj emně kombinovat. Není-li stanoveno    jinak, slevové kódy navíc není možné uplatňovat na  zboží  ve  výprodeji,  na  akční  a  již  zlevněné  zboží.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy z  jakýchkoliv  důvodů  nebo  jakéhokoli  jiného  odůvodněného vrácení  zboží,  zakoupeného  na  základě  slevového  kódu,  kupujícím  prodávajícímu,  má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními  prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v  jaké  hodnotě  vystaví  kupujícímu  nový  slevový kód.
 3. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód  omezenou  dobu  platnosti,  kupující  je  oprávněn  dárkový poukaz nebo slevový kód  použít  pouze  před  jejím  uplynutím.  Prodávající  neposkytuje  peníze ani žádný jiný způsob  kompenzace  za  nevyužitou  hodnotu  dárkového  poukazu  nebo  slevového kódu.
 4. Dárkový poukaz ani slevový kód  nelze  vyměnit  za  peníze.  V  případě,  že  kupující  odebere  zboží  za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 1. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v  rozporu  s  těmito  OP,  má  prodávající právo takto  uplatněný  dárkový  poukaz  nebo  slevový  kód  odmítnout  a  od  uzavřené  kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu ustanovení  ěl.  4  OP  nejasnosti,  platí jejich výklad stanovený prodávajícím.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které nabízí webové rozhraní obchodu v  rámci  procesu  objednávky,  a  to  vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží.
 3. Společně s  kupní  cenouje kupující  po  vinen  zaplatit  prodávají čímu také náklady spojenés balením a dodáním zboží ve smluvené výši,  případně  další  náklady  za  zvolené  služby  (pojištění  ),  tak jak jsou kupujícím vybrány v rámci procesu objednávky.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy
 5. V případě bezhotovostní platby převodem na účet  (pokud  je  tato  možnost  platby  ze  strany  webového rozhraní obchodu umožněna) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího společně s  uvedením  variabilního  symbolu  platby;  tyto  údaje  budou  v  rámci  potvrzení objednávky  (článek  9)  kupujícímu  sděleny  na  elektronickou  adresu  kupujícího.  V případě  bezhotovostní  platby  je  závazek  kupujícího  uhradit  kupní  cenu  splněn   okamžikem   připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze  strany  kupujícího  nedojde  k  dodatečnému  potvrzení objednávky  (článek  10),  požadovat  uhrazení  celé  kupní  ceny  ještě  před  odesláním  zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na  základě  kupní  smlouvy  kupujícímu  daňový  doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty  ve  výši  dle  platných  právních  předpisů České republiky.  Daňový  doklad  -  fakturu  vystaví  prodávající  kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v  elektronické  podobě  na  elektronickou  adresu  kupujícího.  Elektronický  daňový doklad - faktura může být rovněž k dispozici ke stažení v uživatelském účtu.
 9. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  prodávající  povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Řádně  vyplněnou   účtenkou   ve   smyslu   elektronické evidence tržeb je daňový doklad - faktura, který kupující dostává zároveň se zbožím. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat  přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  technického  výpadku pak nejpozději do  čtyřiceti  (48)    Prodávající  vystavuje  účtenky  v  elektronické  podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
 10. Kupující bere na vědomí, že ceny zboží na webové stránce se mohou lišit od cen zboží v některém z kamenných obchodů prodávajícího.
 11. Další podrobnosti mohou upravovat platební a dodací podmínky ,j ež tvoří přílohutěchto
 12. • uvedení poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  • uvedení informací o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby
  • kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 2. Kupující bere na vědomí, že dle  ustanovení 1837 občanského  zákoníku, nelze  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno  podle  přání  kupujícího  nebo  pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.1 OP či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením    1829  odst.  1  občanského zákoníku právo od kupní  smlouvy  odstoupit,  a  to  do  čtrnácti  (14)  dnů  od  převzetí  zboží, přičemž v případě, že  předmětem  kupní  smlouvy  je  několik  druhů  zboží  nebo  dodání  několika částí, běží tato lhůta ode dne  převzetí  poslední  dodávky  zboží.  Odstoupení  od  kupní  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy  může  kupující  využít  vzorový  formulář  poskytovaný  prodávajícím,  jenž tvoří přílohu těchto OP. Odstoupení od kupní  smlouvy  může  kupující  zasílat  mimo  jiné  na  adresu provozovny prodávajícího či  na  adresu  elektronické  pošty  prodávajícího  uvedené  ve  formuláři.
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku  2  OP  se  kupní  smlouva  od  počátku  ruší.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením  zboží  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno  pro  svou  povahu  obvyklou  poštovní cestou.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 6.2 OP vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně  nákladů  na  dodání  zboží,  přijaté  od  kupujícího  do  čtrnácti  (14)  dnů  od  odstoupení  od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je  prodávající  od  kupujícího  přijal.  Jestliže kupující zvolil jiný, než nej levnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží  pouze  ve  výši  odpovídající  nejlevnějšímu  nabízenému způsobu dodání  zboží.  Prodávající  je  taktéž  oprávněn  vrátit  plnění  poskytnuté  kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím  kupujícímu  další  náklady.  Odstoupí-li  kupující  od  kupní  smlouvy,  prodávající  není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo  prokáže, že zboží prodávajícímu
 3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst  proti  nároku kupujícího na vrácení kupní
 4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní  smlouvy  odstoupit,  je  prodávající  také  oprávněn  kdykoliv  od  kupní  smlouvy  odstoupit,   a to až do doby převzetí zboží kupujícím.  V  takovém  případě  vrátí  prodávající  kupujícímu  kupní  cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,  že  dojde-li  k  odstoupení  od  kupní  smlouvy  kupujícím, pozbývá  darovací  smlouva  ohledně  takového  dárku  účinnosti  a  kupující  je  povinen  spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Článek 6.1 až 6.6 OP se neuplatní, je-li kupujícím

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 2. Přeprava zboží z uzavřené kupní smlouvy je realizována způsobem, který  si  kupující  zvolil  v rámci procesu objednávky. 
 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně anebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá  zboží  kupujícímu  -  podnikateli  předáním  prvnímu  přepravci  k  přepravě  pro  kupujícího  a  umožní  Kupujícímu  uplatnit  práva  z  přepravní  smlouvy  vůči přepravci; prodávající odevzdá zboží kupujícímu - spotřebiteli až jakmile  mu  zboží  předá přepravce.
 5. V případě, že kupující zboží nepřevezme ve stanovené přiměřené lhůtě, a  to  ani  na  základě  opakované výzvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího přijal, ponížené  případně  o  náklady  ve  smyslu  čl.  4  OP,  vrátí  prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od  odstoupení  od  kupní  smlouvy,  a  to  stejným  způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
 6. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost  obalů  zboží  a  v  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému  přepravci.  V  případě  shledání  porušení obalu svědčícího o  neoprávněném  vniknutí  do  zásilky  nemusí  kupující  zásilku  od  přepravce převzít.
 8. V případě převzetí zboží, jež bylo uhrazeno předem, může prodávající (či jeho smluvní partner) požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení  vzniku  škod  a  zamezení  legalizace  výnosů  pocházející  z  trestné  činnosti.  Bez  předložení   některého z těchto dokladů může prodávající (či jeho smluvní partner) odmítnout zboží
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, resp. příslušného přepravce, se kterými byl kupující předem seznámen.
 10. Další podrobnosti mohou upravovat platební a dodací podmínky jenž tvoří přílohu těchto OP.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně  závaznými  právními  předpisy  (zejména  ustanoveními 1914  až  1925,  §  2099  až 2117a §2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě spotřebitele i zákonem č. 634/1992 Sb.,  o  ochraně  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si  smluvní  strany  ujednaly,  a  chybí-li  ujednání,  má  takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem  na  povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku  nebo  předloze,  byla-li  jakost  nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě existence vad, je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká  pouze  souěásti  věci,  může  kupující  požadovat  jen  výměnu  součásti;  není-li  to  možné,  může  odstoupit  od  kupní  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • odstoupit od kupní
 2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného  odkladu  po  oznámení Provedenou volbu nemůže  kupující  změnit   bez   souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající  vady v přiměřené  lhůtě  ěi  oznámí-li  kupujícímu,  že  vady  neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo  může  od  kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas,  má  práva  jako  v  případě  nepodstatného porušení kupní smlouvy.
 3. Kupující má právo na přiměřenou slevu i  v  případě,  že  mu  prodávající  nemůže  dodat  novou  věc bez vad, vyměnit  její  součást  nebo  věc  opravit,  jakož  i  v  případě,  že  prodávající nezjedná  nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Je-li vadné  plnění  nepodstatným  porušením  kupní  smlouvy,  má  kupující  právo  na  odstranění  vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Dokud  kupující  neuplatní právo  na  slevu  z  kupní ceny nebo neodstoupí  od  smlouvy,  může  prodávající  dodat  to,  co  chybí,  nebo  odstranit  právní vadu. Jiné vady  může  prodávající  odstranit  podle  své  volby  opravou  věci  nebo  dodáním  nové věci.
 5. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas  nebo  vadu  věci  odmítne  odstranit,  může  kupující  požadovat  slevu  z  kupní  ceny,  anebo  může  od  kupní  smlouvy    Provedenou  volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti  má  kupující  i  v  případě  odstranitelné  vady,  pokud nemůže věc  řádně  užívat  pro  opakovaný  výskyt  vady  po  opravě  nebo  pro  větší  počet  V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl  při  včasné  prohlídce  a  dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.  Jedná-li se  o  skrytou  vadu,  platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  ji  kupující  mohl  při  dostatečné  péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.
 8. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 OP se nepoužijí u zboží  prodávaného  za  nižší  cenu  na  vadu,  pro  kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení  zboží  způsobené  jeho  obvyklým  užíváním,  u  použitého zboží na vadu odpovídající  míře  používání  nebo  opotřebení,  kterou  zboží  mělo  při  převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 9. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na  adrese  jeho  provozovny,  v  níž  je  přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 12. Pro uplatnění práv z vadného plnění může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto
 13. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k  použití  pro  obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka  může  být  poskytnuta  i  na  jednotlivou  součást věci.
 14. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 15. Další práva a  povinnosti  smluvních  stran  související  s  odpovědností  prodávajícího  za  vady  a zárukou za jakost může upravovat reklamační řád prodávajícího, jenž tvoří přílohu těchto OP.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
 • 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@avitadoplnkystravy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle  prodávající  na elektronickou adresu kupujícího.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje  kontaktním  místem  podle  Nařízení Evropského parlamentu a  Rady  (EU)  č.  524/2013  ze  dne    května  2013,  o  řešení  spotřebitelských sporů on-line a o změně  nařízení  (ES)  č.  2006/2004  a  směrnice  2009/22/ES  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních  údajů  kupuj ícího,  který  je  fyzickou  osobou,  je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES (obecné nařízení o o chráně osobních údajů). “

 1. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů,se kterým kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Vztahy apřípadné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou  řešeny  výhradně  podle práva České republiky a budou  řešeny  příslušnými  soudy  České  republiky,  nestanoví-li  tyto  OP  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 1. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co  nejvíce  přibližuje.  Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 2. Přílohu OP tvoří vedle platebních a dodacích podmínek a reklamačního řádu í vzorový formulář  pro odstoupení od kupní smlouvya vzorový formulář pro uplatněpráv z vadného plnění,
 3. Aktuální kontaktní údaj e prodávajícího j sou uvedeny na webové stránce.
 4. Tyto OP jsou platné a účinné od 5.2018.